Pēc Jāņa Kristītāja apcietināšanas Jēzus aizgāja uz Galileju un sludināja Evaņģēliju par Dieva valstību, sacīdams: “Laiks ir piepildījies, un Dieva valstība ir tuvu – nožēlojiet grēkus un ticiet Evaņģēlijam!” Iedams garām Galilejas ezeram, Viņš redzēja Sīmani un viņa brāli Andreju metam tīklus ezerā, jo viņi bija zvejnieki. Jēzus viņiem sacīja: “Nāciet man līdzi, Es jūs padarīšu par cilvēku zvejniekiem.” Un viņi tūlīt atstāja tīklus un Viņam sekoja. Pagājis mazliet tālāk, Viņš ieraudzīja Zebedeja dēlu Jēkabu un viņa brāli Jāni laivā lāpām tīklus. Viņš tūlīt tos aicināja, un tie, atstājuši savu tēvu Zebedeju ar algādžiem laivā, sekoja Viņam.

Mk 1, 14-20

“To es jums saku, brāļi, – laiks ir īss!”, tā apustulis Pāvils mudina kristiešus atskārst, ka ar brīdi, kad augšāmcēlušais Kristus ir starp mums, ir noticis laika pagrieziens, un Dievs ir ienācis laika ritējumā ar savu glābjošo spēku un pārveido realitāti, pārveido situācijas, pārveido sirdis. Tāpēc nezaudēsim laiku banalitātēm, nebūsim simtprocentīgi iegremdēti šīs pasaules matērijā, atstāsim savus “tīklus”, kas nosmacē garu, jo pienācis žēlastības laiks, Dieva glābšanas vilciens piestājies blakus, ir iespējams tajā iekāpt, ir iespējams izrauties no grēka realitātes un izmainīt domāšanu. Nepalaidīsim garām šo žēlastības laiku! Tas ir iespējams, ka arī tavā dzīvē notiek laika pagrieziens, jo tur ienāks Dievs ar savu glābjošo un pārveidojošo mīlestības spēku: “Dieva Valstība ir tuvu – nožēlojiet grēkus un ticiet Evaņģēlijam!” “Lūk, es daru visu jaunu” (Atkl 21, 5), saka Kristus. Visu jaunu tavā dzīvē.

pr. Aleksandrs