"Bīskapi, pārtrauciet konspiratīvas klusēšanas gaisotni"

Trešdiena, 20 Februāris 2019 22:56

Atklātā vēstule Bīskapu konferenču prezidentiem

 

Dārgie brāļi, Bīskapu konferenču prezidenti!

Mēs vēršamies pie jums, dziļu raižu mudināti. 

Katoliskā pasaule ir zaudējusi orientierus, un satraukumu rada jautājums – kurp dodas Baznīca?

Šī dezorientējošā procesa priekšā, šķiet, visi sarežģījumi tiek reducēti līdz mazgadīgo izmantošanas problēmai, kas ir šausmīgs noziegums, it īpaši, ja pie tā vainīgs priesteris, – taču tā ir tikai plašākas krīzes sastāvdaļa. Homoseksualās programmas mēris tiek izplatīts Baznīcas iekšienē. To īsteno organizētie tīkli un aizsargā piesegšanas un konspiratīvas klusēšanas gaisotne. Šīs problēmas saknes acīmredzami meklējamas dziļi materiālisma, relatīvisma un hedonisma augsnē, kur tiek atklāti apstrīdēta absolūtā morālā likuma – tāda likuma, kuram nav izņēmumu – pastāvēšana.

Par seksuālās izmantošanas cēloņiem pie atbildības tiek saukts klerikālisms. Taču klēra pirmā un galvenā vaina ir nevis varas ļaunprātīga izmantošana, bet gan attālināšanās no Evaņģēlija patiesības. Dievišķā un dabiskā likuma noliegums, kas notiek ar vārdiem un darbiem arī publiskajā telpā, ir ļaunuma sakne, kas samaitā dažas Baznīcas aprindas.

Šīs situācijas priekšā kardināli un bīskapi klusē. Vai arī jūs klusēsiet konferencē, kas sāksies Vatikānā šī gada 21. februārī?

Mēs esam starp tiem, kuri 2016. gadā Svētajam Tēvam iesniedzām jautājumus (dubia), kas šķēla Baznīcu pēc ģimenes jautājumiem veltītās sinodes. Šodien uz šiem jautājumiem (dubia)  ne tikai nav saņemtas atbildes, bet tie kļuvuši arī par vispārējās ticības krīzes sastāvdaļu. Tāpēc mēs Jūs iedrošinām pacelt balsi, lai pasludinātu un iestātos par Baznīcas mācības integritāti.

Lūgsim Svēto Garu, lai tas palīdz Baznīcai un apgaismo dvēseļu ganus, kas to vada. Šobrīd ir nepieciešama steidzama un apņēmīga rīcība. Mēs uzticamies Kungam, kurš ir apsolījis: “Lūk, Es esmu ar jums visās dienās līdz pat pasaules beigām” (Mt 28, 20).

 

Kardināli:

Valters Brandmillers (Walter Brandmüller)

Raimonds Leo Berks (Raymond Leo Burke)

Open Letter to the Presidents of the Conferences of Bishops

 

Dear Brothers, Presidents of the Conferences of Bishops,

We turn to you with deep distress!

The Catholic world is adrift, and, with anguish, the question is asked: Where is the Church going?

Before the drift in process, it seems that the difficulty is reduced to that of the abuse of minors, a horrible crime, especially when it is perpetrated by a priest, which is, however, only part of a much greater crisis. The plague of the homosexual agenda has been spread within the Church, promoted by organized networks and protected by a climate of complicity and a conspiracy of silence. The roots of this phenomenon are clearly found in that atmosphere of materialism, of relativism and of hedonism, in which the existence of an absolute moral law, that is without exceptions, is openly called into question.

Sexual abuse is blamed on clericalism. But the first and primary fault of the clergy does not rest in the abuse of power but in having gone away from the truth of the Gospel. The even public denial, by words and by acts, of the divine and natural law, is at the root of the evil that corrupts certain circles in the Church.

In the face of this situation, Cardinals and Bishops are silent. Will you also be silent on the occasion of the meeting called in the Vatican for this coming February 21st?

We are among those who in 2016 presented to the Holy Father certain questions, dubia, which were dividing the Church in the wake of the conclusions of the Synod on the Family. Today, those dubia have not only not had any response but are part of a more general crisis of the Faith. Therefore, we encourage you to raise your voice to safeguard and proclaim the integrity of the doctrine of the Church.

We pray to the Holy Spirit, that He may assist the Church and bring light to the Pastors who guide her. A decisive act now is urgent and necessary. We trust in the Lord Who has promised: “Behold I am with you all days, even to the consummation of the world” (Mt 28,20).

 

Walter Cardinal Brandmüller

Raymond Leo Cardinal Burke

Pēdējo reizi rediģēts Trešdiena, 20 Februāris 2019 23:07

Jaunākie raksti