Kardināls Bērks: Pāvesta paziņojumi par geju savienībām prasa, lai bīskapi precizētu katoļu mācību

Svētdiena, 25 Oktobris 2020 19:57

Kardināla Raimonda Leo Bērka (Raymond LeoBurke) paziņojums

"Vispasaules komunikāciju mediji ar lielu uzsvaru ir ziņojuši, ka notiek kursa maiņa, ka pāvests Francisks ir deklarējis, ka homoseksuālām personām kā Dieva bērniem ir tiesības uz ģimeni” un ka “nevienu nevajadzētu atstumt vai padarīt nelaimīgu šī iemesla dēļ.” Turklāt tiek teikts, ka viņš ir paziņojis: "Mums ir jārada likums par civilo kopdzīvi. Šādā veidā viņi tiks tiesiski aizsargāti. Un es par to iestājos”.

Šis viedoklis tika izteikts intervijā, kas izskanēja režisora Eugēnija Afinejevska dokumentālā filmā “Francesco”, kuraspirmizrāde notika Romas filmu festivālā 2020. gada 21. oktobrī.

Šāda deklarācija rada lielu apmulsumu un izraisa neizpratni un maldus katoļticīgo vidū, jo tā ir pretrunā ar Svētajiem Rakstiem un Svēto Tradīciju, kā arī jaunāko laiku Maģistēriju, ar kura palīdzību Baznīca sargā un interpretē visu ticības depozītu, kas ietverts Svētajos Rakstos un Svētajā Tradīcijā. Tā rada izbrīnu un neizpratni attiecībā uz Baznīcas mācību labas gribas cilvēkos, kuri patiesi vēlas uzzināt, ko māca katoļu baznīca. Tā uzliek garīdzniekiem sirdsapziņas pienākumu dot atbilstošus un absolūti nepieciešamus paskaidrojumus.

Pirmkārt, šādu paziņojumu konteksts un iemesls atņem tiem jebkādu maģistērija nozīmi. Tos pamatoti interpretē kā vienkārši privātus atsevišķu personu izteiktus viedokļus. Šīs deklarācijas nekādā veidā nesaista ticīgo sirdsapziņu; viņiem drīzāk ir pienākums ar reliģisku paklausību ievērot to, ko par attiecīgo jautājumu māca Svētie Raksti un Tradīcija, kā arī likumīgais Baznīcas Maģistērijs. Īpaši jāatzīmē sekojošais.

1. “Balstoties uz Svētajiem Rakstiem, kur homoseksuālas darbības tiek sauktas par smagu izvirtību, Tradīcija vienmēr ir uzskatījusi, ka “homoseksuālās darbības pēc savas būtības ir pretrunā ar morālisko kārtību” (Katoliskās Baznīcas katehisms, 2357; Ticības mācības kongregācija, Persona humana, “Deklarācija par dažiem seksuālās ētikas jautājumiem, VIII [1]), jo tās ir pretrunā ar dabisko likumu, slēgtas dzīvības dāvanai, un tām nepiemīt patiesa emocionāla un seksuāla komplementaritāte. Tāpēc tie ir nepieņemami.

 

2. Homoseksuālu personu, vīriešu un sieviešu, specifiskās un dažkārt dziļi iesakņojušās noslieces viņiem ir pārbaudījums, un, lai arī pašas par sevi tās var nebūt grēks, tomēr objektīvi tās ir nesakārtotas tieksmes (Katoliskās Baznīcas katehisms, 2358; Ticības mācības kongregācija, Homosexualitatis problema, “Vēstule Katoliskās baznīcas bīskapiem par homoseksuālu cilvēku pastorālo aprūpi”, 3 [2]).

Tāpēc viņi ir jāpieņem ar cieņu, līdzcietību un iejūtību, izvairoties no jebkādas netaisnīgas diskriminācijas. Katoļticība māca ticīgajiem ienīst grēku, bet mīlēt grēcinieku.

 

3. Ticīgie, un it īpaši katoļu politiķi, tiek aicināti iestāties pret homoseksuālu savienību tiesisko atzīšanu (Ticības mācības kongregācija, Apsvērumi attiecībā uz priekšlikumiem juridiski atzīt homoseksuālu personu savienības, Diverse questioni aggenti l'omosessualità, nr. 10 [3]).

Tiesības veidot ģimeni nav privātas tiesības, kas būtu jāaizstāv, bet tām jābūt saskaņā ar Radītāja plānu, kurš ir veidojis cilvēkus dzimumatšķirīgus, “vīrieti un sievieti Viņš radīja” (Rad1, 27), tādējādi aicinot cilvēku – vīrieti un sievieti – uz dzīvības tālāknodošanu. “Tā kā precētie pāri nodrošina paaudžu pēctecību, viņos sabiedrība ir īpaši ieinteresēta, un civiltiesības viņiem piešķir institucionālu likumību. Savukārt homoseksuālām savienībām nav vajadzīga īpaša uzmanība no juridiskā viedokļa, jo tās neveic šo kopējā labuma funkciju. ” (Turpat, nr. 9 [4]).

Runāt par homoseksuālu savienību tādā pašā nozīmē kā precēto laulības savienību īstenībā ir dziļi maldinoši, jo starp viena dzimuma personām nevar būt šāda savienība. Attiecībā uz tiesvedību, homoseksuālas personas, tāpat kā visi pilsoņi, vienmēr var izmantot likuma normas, lai aizsargātu savas privātās tiesības.

Ir ļoti bēdīgi un rada pastorālas bažas, ka privātie viedokļi, kurus prese tik ļoti izceļ un piedēvē pāvestam Franciskam, neatbilst Baznīcas nemainīgajai mācībai, kas izteikta Svētajos Rakstos un Svētajā Tradīcijā, un ko sargā, glabā un interpretē Baznīcas Maģistērijs. Tāpat skumja un satraucoša ir kņada, apjukums un maldi, ko tie rada katoļticīgo vidū, kā arī to izraisītais skandāls kopumā, radot pilnīgi nepatiesu iespaidu, ka Katoliskā baznīca būtu mainījusi savu kursu, tas ir, būtu mainījusi savu mūžseno mācību attiecībā uz šādiem fundamentāliem un kritiskiem jautājumiem.

 

 

[1] “... suapte intrinseca natura esse inordinatos.” Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio, Persona humana, “De quibusdam quaestionibus ad sexualem ethicam spectantibus,” 29 Decembris 1975, Acta Apostolicae Sedis68 (1976) 85, n. 8. Angļu tulkojumā: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19751229_persona-humana_en.html, p. 5, VIII.

 

[2] Cf. Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula, Homosexualitatis problema, “Ad universos catholicae Ecclesiae episcopos de pastorali personarum homosexualium cura,” 1 Octobris 1986, Acta Apostolicae Sedis79 (1987) 544, n. 3.

Angļu tulkojumā:http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19861001_homosexual-persons_en.html, pp. 1-2, no. 3.

 

[3] Congregatio pro Doctrina Fidei, Nota, Diverse quaestioni concernenti l’omosessualità, “De contubernalibus eiusdem sexus quoad iuridica a consectaria contubernii,” 3 Iunii 2003, Acta Apostolicae Sedis96 (2004) 48, n. 10. Angļu tulkojumā:http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_en.html, pp. 5-6, no. 10.

 

[4] “Poiché le coppie matrimoniali svolgono il ruolo di garantire l’ordine delle generazioni e sono quindi di eminente interesse pubblico, il diritto civile conferisce loro un riconoscimento istituzionale. Le unioni omosessuali invece non esigono una specifica attenzione da parte dell’ordinamento giuridico, perché non rivestono il suddetto ruolo per il bene comune.” Ibid., 47, n. 9.

Angļu tulkojumā: Ibid., p. 5, no. 9. https://newdailycompass.com/en/popes-declarations-on-gay-unions-demand-bishops-clarify-catholic-teaching-1

 

Foto: lanuovabq.it